Dette er Norge 2016 - Hva tallene forteller (SSB)

Tertiærnæringene Til tjeneste!

Tre av fire i tjenesteytende sektor Samlet har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra 750 000 på begynnelsen av 1960-tallet til dagens 2 100 000, noe som utgjør 78 prosent av alle sysselsatte. Tertiærnæringenes dominerende stilling har fristet til mange generaliserende karakteristikker av dagens samfunn, som «det postindustrielle samfunn», «informasjonssamfun­ net» og «servicesamfunnet». Denne sektoren består av mange og svært ulike næringer, som for eksempel varehandel, hotell og restaurant, transport, finansielle tjenester og turisme. Men den største tjenesteytende sektoren er likevel offentlig forvaltning – det vil si kommunal og statlig forvaltning – med sosiale tjenester, helsevesen, undervisning og administrasjon. Sterk vekst i offentlig forvaltning Antall sysselsatte i offentlig forvaltning økte kraftig fram til begynnelsen av 1990-tallet, og den sysselsetter i dag 827 000, sammenliknet med bare 200 000 i 1962. Og offentlig forvaltnings andel av sysselsettingen har økt fra 13 til 30 prosent, noe som tilsvarer 27 prosent av utførte timeverk (deltids­ arbeid er noe mer utbredt i det offentlige). Nærmere to tredjedeler av offent­ lig ansatte arbeider i kommuneforvaltningen.

Sysselsatte i offentlig forvalt­ ning som andel av samlet sysselsetting 1

Prosent

35

30

25

20

Mange offentlig ansatte i Nord-Norge Som nevnt er 30 prosent av alle sysselsatte å finne i offentlig forvaltning. Men dette varierer mellom fylkene: De høyeste andelene finner vi i Troms og Finnmark, hvor over 40 prosent er ansatt

15

Kommune

10

0 5

Stat

1970

1980

1990

2000

2015

i offentlig forvaltning (noe som både skyldes forsvarets tilstedeværelse og at kommuner med spredt bosetting krever relativt flere sysselsatte for å opprett­ holde ulike kommunale tjenester). Lavest andel sysselsatte i stat eller kommune finner vi i Rogaland, Oslo og Akershus, med bare 26-28 prosent. Oslo har

1 Den markerte sysselsettingsveksten i statlig forvaltning i 2002 skyldes at staten overtok de fylkeskommunale sykehusene. Kilde: www.ssb.no/nr

Andel sysselsatte i offentlig forvaltning. 2015

mange sysselsatte i statlig forvaltning, men færre i kommuneforvalt­ ningen.

Prosent

26,0 - 39,9 35,0 - 37,9 38,0 - 43,6

Kilde: www.ssb.no/regsys Kartdata: Kartverket.

40

Statistisk sentralbyrå

Made with